Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert

Data:

Ochotnicza Straż Pożarna Kłodnica zaprasza do składania ofert na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa. W ramach projektu przewiduje się zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

Szczegóły ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się pod poniższym linkiem, aktywnym w dniu publikacji niniejszej informacji: http://rpo.opolskie.pl/?p=16116

 

Warunki zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców mających doświadczenie w opracowaniu SWI, na podstawie których zostało przyznane dofinansowanie w ramach w perspektywy finansowej 2007-2013.

Studium Wykonalności Inwestycji należy opracować zgodnie z aktualnymi wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dotyczącymi Studium Wykonalności Inwestycji dla Osi 4, Podręcznika dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 - zakres EFRR, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Termin przekazania wstępnego opracowania: 27 maja 2016 roku, ostateczny termin wykonania zamówienia: 31 maja 2016 roku. Płatność nastąpi przelewem po podpisaniu protokołu odbioru na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania oferty

Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres podany poniżej w terminie do 9 maja 2016 roku do godz. 09:00. Oferty złożone po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

e-mail: nnorek@tlen.pl; p_fafara@wp.pl; gp0828@gmail.com

 

Osoba do kontaktu

Klaudiusz Norek                              Paweł  Fąfara                                   Grzegorz Pawełek

Tel. 603-313-305                           Tel. 515-364-097                                 Tel. 570-076-666

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia w wypadku odstąpienia od składania wniosku w przedmiotowym naborze.