Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty

Data:

Wyniki wyboru oferty zamówienia na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji (SWI) dla projektu składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Oś 4 Zapobieganie zagrożeniom Działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa.

Pełna treść protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty